Ask-a-Teacher: What does SEIKAKU JANAI KANA really mean?