Ask-a-Teacher: AKAI KURUMA DESHITA VS. AKAKATTA KURUMA DESU